pulse sync nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse sync nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse sync giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse sync.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse sync

    * kỹ thuật

    sự đồng hóa xung