pulse stagger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse stagger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse stagger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse stagger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse stagger

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự lệch các xung động