pulse phasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse phasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse phasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse phasing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse phasing

    * kỹ thuật

    sự định pha xung