pulse shape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse shape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse shape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse shape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse shape

    * kỹ thuật

    dạng xung