pick apart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pick apart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pick apart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pick apart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pick apart

  Similar:

  knock: find fault with; express criticism of; point out real or perceived flaws

  The paper criticized the new movie

  Don't knock the food--it's free

  Synonyms: criticize, criticise

  Antonyms: praise

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).