pickup arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickup arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickup arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickup arm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pickup arm

    Similar:

    tone arm: mechanical device consisting of a light balanced arm that carries the cartridge

    Synonyms: pickup

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).