tone arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tone arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tone arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tone arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tone arm

  * kỹ thuật

  điện:

  cần máy hát đĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tone arm

  mechanical device consisting of a light balanced arm that carries the cartridge

  Synonyms: pickup, pickup arm