tone set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tone set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tone set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tone set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tone set

    * kỹ thuật

    máy chỉnh âm