toner container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toner container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toner container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toner container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toner container

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hộp chứa mực