pick-me-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pick-me-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pick-me-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pick-me-up.

Từ điển Anh Việt

 • pick-me-up

  /'pikmi:ʌp/

  * danh từ ((thông tục) (như) pick-up)

  đồ uống kích thích, rượu kích thích

  (nghĩa bóng) cái kích thích, cái động viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pick-me-up

  Similar:

  pickup: anything with restorative powers

  she needed the pickup that coffee always gave her

  bracer: a tonic or restorative (especially a drink of liquor)