ph depression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ph depression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ph depression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ph depression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ph depression

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ giảm Ph