ph control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ph control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ph control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ph control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ph control

    * kỹ thuật

    sự điều chỉnh độ Ph