paste soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste soap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste soap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xà phòng nhão