pastelist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastelist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastelist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastelist.

Từ điển Anh Việt

  • pastelist

    /pæs'telist/ (pastellist) /pæs'telist/

    * danh từ

    hoạ sĩ chuyên vẽ màu phấn