paste-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste-up

    * kỹ thuật

    phần tử dán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paste-up

    a composition of flat objects pasted on a board or other backing

    they showed him a paste-up of the book jacket