paste content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste content

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hàm lượng vữa xi măng (trong bê tông)