paste board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste board

    * kỹ thuật

    bìa

    bìa cứng

    giấy bồi