paste fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste fuel

    * kỹ thuật

    y học:

    nhiên liệu bột nhão