passive star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive star.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive star

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng hình sao thụ động

    mạng sao thụ động