passive grab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive grab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive grab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive grab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive grab

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chiếm đoạt thụ động