passiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passiveness.

Từ điển Anh Việt

 • passiveness

  /pæ'siviti/ (passiveness) /'pæsivnis/

  * danh từ

  tính bị động, tính thụ động

  tính tiêu cực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passiveness

  Similar:

  passivity: submission to others or to outside influences

  passivity: the trait of remaining inactive; a lack of initiative