passive anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive anchor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive anchor

    * kỹ thuật

    neo thụ động