passive dipole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive dipole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive dipole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive dipole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive dipole

    * kỹ thuật

    lưỡng cực thụ động