para unconformity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

para unconformity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm para unconformity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của para unconformity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • para unconformity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    không chỉnh hợp giả