pal format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pal format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pal format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pal format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pal format

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng thức PAL