palatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palatum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • palatum

    * kỹ thuật

    y học:

    vòm miệng, khẩu cái