palatum osseum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palatum osseum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palatum osseum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palatum osseum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • palatum osseum

    * kỹ thuật

    y học:

    vòm miệng xương