palatum durum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palatum durum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palatum durum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palatum durum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • palatum durum

    * kỹ thuật

    y học:

    vòm miệng cứng