pair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pair.

Từ điển Anh Việt

 • pair

  /peə/

  * danh từ

  đôi, cặp

  a pair of gloves: đôi găng tay

  pair of horses: cặp ngựa

  cặp vợ chồng; đôi đực cái, đôi trống mái (loài vật)

  chiếc; cái (đồ vật có hai bộ phận)

  a pair of scissor: cái kéo

  where is the pair to this sock?: chiếc tất kia đâu rồi?

  (chính trị) cặp (nghị sĩ ở hai đảng đối lập thoả thuận cùng không bỏ phiếu); người kết đôi (một trong hai nghị sĩ ở hai đảng đối lạp thoả thuận cùng không bỏ phiếu)

  I cannot find a pair: tôi không tìm được người kết đôi (trong việc bỏ phiếu)

  in pairs

  từng đôi, từng cặp

  pairs of stairs

  pair of steps

  cầu thang, tầng gác

  that is another pair of shoes

  đó lại là vấn đề khác

  * ngoại động từ

  ghép đôi, ghép cặp

  cho yêu nhau, cho lấy nhau (đôi trai gái)

  * nội động từ

  kết đôi, sánh cặp

  yêu nhau, lấy nhau (đôi trai gái); kết đôi với nhau (con đực con cái, con trống con mái)

  to pair off

  ghép từng đôi một; hợp thành từng đôi; kết đôi (trong việc thoả thuận không bỏ phiếu ở nghị trường)

  to pair off with

  (thông tục) kết duyên với

 • pair

  cặp // ghép đôi

  ap. of compasses compa

  admissible p. (tô pô) cặp chuẩn nhận được

  genarating p. (giải tích) cặp sinh (của hàm giải tích)

  line p. (hình học) cặp đường thẳng

  ordered p. (giải tích) cặp có thứ tự, cặp được sắp

  plane p. cặp mặt phẳng

  point p. cặp điểm

  triangulated p. (tô pô) cặp đã được tam giác hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pair

  * kinh tế

  một bộ hai cái

  một cặp

  một đôi

  * kỹ thuật

  đôi

  ghép cặp

  ghép đôi

  điện lạnh:

  cặp dây dẫn

  toán & tin:

  cặp, ghép đôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pair

  a set of two similar things considered as a unit

  Synonyms: brace

  two people considered as a unit

  a poker hand with 2 cards of the same value

  form a pair or pairs

  The two old friends paired off

  Synonyms: pair off, partner off, couple

  occur in pairs

  Synonyms: geminate

  arrange in pairs

  Pair these numbers

  Synonyms: geminate

  Similar:

  couple: two items of the same kind

  Synonyms: twosome, twain, brace, span, yoke, couplet, distich, duo, duet, dyad, duad

  match: bring two objects, ideas, or people together

  This fact is coupled to the other one

  Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?

  The student was paired with a partner for collaboration on the project

  Synonyms: mate, couple, twin

  copulate: engage in sexual intercourse

  Birds mate in the Spring

  Synonyms: mate, couple