pair of scissors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pair of scissors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pair of scissors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pair of scissors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pair of scissors

    * kỹ thuật

    cái kéo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pair of scissors

    Similar:

    scissors: an edge tool having two crossed pivoting blades