moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moment.

Từ điển Anh Việt

 • moment

  /'moumənt/

  * danh từ ((thông tục) (cũng) mo)

  chốc, lúc, lát

  wait a moment: đợi một lát

  at any moment: bất cứ lúc nào

  the [very] moment [that]: ngay lúc mà

  at the moment: lúc này, bây giờ

  at that moment: lúc ấy, lúc đó

  tầm quan trọng, tính trọng yếu

  an affair of great moment: một việc đó có tầm quan trọng lớn

  a matter of moment: một vấn đề quan trọng

  (kỹ thuật), (vật lý) Mômen

 • moment

  mômen; thời điểm; quan trọng

  m. of a family of curves mômen của một họ đường cong

  m. of a force mômen của một lực

  m. of a frequency distribution (xác suất) mômen của phân phối tần số

  m. of inertia (cơ học) mômen quán tính

  m. of mass mômen tĩnh

  m. of momentum mômen động lượng

  m. of precession mômen tuế sai

  bending m. mômen uốn

  bilinear m. mômen song tuyến tính

  corrected m. (thống kê) mômen đã sửa, mômen đã hiệu chỉnh

  curde m. (thống kê) mômen không trung tâm

  factorial m. (toán kinh tế) mômen giai thừa

  group m. mômen nhóm

  hinge m. mômen tiếp hợp

  incomplete m. (xác suất) mômen khuyết

  joint m. (thống kê) mômen hỗn tạp

  magnetic m. (vật lí) mômen từ

  multipole m. mômen cực bội

  multivariate m. mômen hỗn tạp

  pitching m. mômen [dọc, lên xuống]

  polar m. of inertia mômen quán tính

  population m. mômen tổng quát, mômen của phân phối

  principal m. of inertia mômen quán tính chính

  product m. mômen tích, mômen hỗn tạp

  raw m. (thống kê) mômen đối với gốc tuỳ ý

  rolling m. mômen nghiêng

  sampling m. mômen mẫu

  second m. mômen cấp hai

  static(al) m. (cơ học) mômen tĩnh

  twisting m. mômen xoắn

  unadjusted m. (thống kê) mômen không được hiệu chỉnh nhóm

  unbalanced m. mômen không cân bằng

  yawing m. mômen đảo lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • moment

  * kỹ thuật

  lúc

  mômen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moment

  a particular point in time

  the moment he arrived the party began

  Synonyms: minute, second, instant

  an indefinitely short time

  wait just a moment

  in a mo

  it only takes a minute

  in just a bit

  Synonyms: mo, minute, second, bit

  a turning force produced by an object acting at a distance (or a measure of that force)

  the n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value

  Similar:

  here and now: at this time

  the disappointments of the here and now

  she is studying at the moment

  Synonyms: present moment

  consequence: having important effects or influence

  decisions of great consequence are made by the president himself

  virtue is of more moment than security

  that result is of no consequence

  Synonyms: import

  Antonyms: inconsequence