moment couple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moment couple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moment couple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moment couple.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • moment couple

    * kỹ thuật

    ngẫu lực