moments nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moments nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moments giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moments.

Từ điển Anh Việt

  • Moments

    (Econ) Mô men

    + Là một thuật ngữ mô tả THỐNG KÊ tổng có tác dụng để biểu thị đặc điểm hình dạng và vị trí của một PHÂN PHỐI XÁC SUẤT, hoặc một mẫu số liệu.