inconsequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inconsequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inconsequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inconsequence.

Từ điển Anh Việt

  • inconsequence

    /in'kɔnsikwəns/ (inconsequentness) /in'kɔnsikwəntnis/

    * danh từ

    tính không hợp lý, tính không lôgic

Từ điển Anh Anh - Wordnet