logicalness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

logicalness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logicalness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logicalness.

Từ điển Anh Việt

  • logicalness

    /'lɔdʤi'kæliti/ (logicalness) /'lɔdʤikəlnis/

    * danh từ

    tính lôgic

Từ điển Anh Anh - Wordnet