logicality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

logicality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logicality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logicality.

Từ điển Anh Việt

  • logicality

    /'lɔdʤi'kæliti/ (logicalness) /'lɔdʤikəlnis/

    * danh từ

    tính lôgic

Từ điển Anh Anh - Wordnet