mode selector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mode selector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mode selector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mode selector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mode selector

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ chọn chế độ