internal wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal wall

    * kỹ thuật

    tường trong