internal pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal pile

    * kỹ thuật

    y học:

    trĩ nội