internals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internals.

Từ điển Anh Việt

  • internals

    /in'tə:nlz/

    * danh từ số nhiều

    (giải phẫu) cơ quan bên trong; ruột, lòng

    đặc tính, bản chất