internal mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal mixer

    * kỹ thuật

    máy nhào trộn