internal (int) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal (int) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal (int) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal (int).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal (int)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nội bộ, bên trong