internal ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal ring

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng trong