internal lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal lock

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa trong