internal mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal mail

    * kinh tế

    thư nội bộ