internal knot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal knot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal knot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal knot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal knot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đốt trong

    khấc trong