internal drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal drive.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • internal drive

    a drive mounted inside of a computer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).