internal point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm bọc