internal force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal force

    * kỹ thuật

    lực trong

    nội lực

    ứng suất