internal link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal link

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    liên kết trong